Projekt UE

Od 1 stycznia 2013 roku Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na podstawie umowy nr  UDA-RPPK.01.02.00-18-005/12-00 z dnia 06.05.2013r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, realizuje projekt pt. „FirmOne.pl – nowoczesny system zarządzania biznesem”. Projekt potrwa do września 2014r.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”
Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu